Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Stach Redeker

Samenvatting in normale taal (niet rechtsgeldig)
Stach bepaalt de voorwaarden. Offerte ondertekenen, is bevestigen. Stach moet op tijd alle info krijgen om zijn werk goed te doen. Stach doet zijn best en werkt vertrouwelijk. Stach houdt zich aan de begroting, mag iemand anders inhuren en krijgt binnen 30 dagen betaald. Stach betaalt alleen schade als hij niet zorgvuldig is geweest en niet meer dan dat hij voor de klus zou krijgen. Het copyright van het gemaakte intellectuele eigendom ligt bij de opdrachtgever, Stach krijgt gebruiksrecht en mag (onderdelen van) de website hergebruiken en verspreiden op iedere manier en op elke wijze. Als Stach of de opdrachtgever niet doet wat hij belooft, volgt een waarschuwing en daarna is het einde overeenkomst. Bij gedoe beslist de rechtbank van Almelo.

Artikel 1 | Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden gelden op alle overeenkomsten met Stach Redeker.
2. Afwijkingen zijn alleen bindend als Stach Redeker dit schriftelijk heeft bevestigd.
3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden alleen als uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat ze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2 | Offertes en totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en verplichten Stach Redeker niet tot het sluiten van de overeenkomst.
2. De overeenkomst tussen Stach Redeker en de opdrachtgever komt tot stand als de opdrachtgever de door Stach Redeker uitgebrachte offerte of opdrachtbevestiging ondertekent.
3. Eventuele aanvullende afspraken of wijzigingen na totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen geldig als Stach Redeker deze schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3 | Gegevens, documenten en kopij
1. Stach Redeker is alleen gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht als opdrachtgever de hiertoe benodigde gegevens, documenten en/of kopij tijdig volgens het overeengekomen tijdpad verstrekt of laat verstrekken.
2. Als Stach Redeker als gevolg van het niet tijdig beschikbaar (doen) stellen van gegevens, documenten en/of kopij genoodzaakt is te werken buiten reguliere kantoortijden, kan over deze uren een tariefsverhoging van maximaal 100 % in rekening worden gebracht.

Artikel 4 | Algemene verplichtingen van partijen
1. Stach Redeker verplicht zich de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De overeenkomst met opdrachtgever is een inspanningsverbintenis.
2. Alle door een van de partijen aan de andere partij verstrekte informatie waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze geheim houden en uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor zij is verstrekt.

Artikel 5 | Honoraria, declaraties en betaling
1. Alle prijzen zijn exclusief btw.
2. Stach Redeker zal alleen van de begroting afwijken na tussentijdse wijziging van de overeenkomst als bedoeld in artikel 2.3.
3. Onderdeel van de overeenkomst kan zijn dat Stach Redeker gerechtigd is om – binnen een tevoren met opdrachtgever overeengekomen kostenraming – namens opdrachtgever opdrachten aan derden te verstrekken. Opdrachtgever zal de kosten van derden rechtstreeks voldoen, tenzij anders afgesproken.
4. Opdrachtgever is aan Stach Redeker naast honorarium eventueel gemaakte onkosten verschuldigd, zoals reis- en verblijfskosten of kosten voor koeriersdiensten.
5. De betalingstermijn van declaraties van Stach Redeker bedraagt dertig dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening. In geval opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is Stach Redeker gerechtigd alle gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten ter zake van de incassering van opdrachtgever in rekening te brengen.
6. Stach Redeker behoudt zich het recht voor (delen van) het gemaakte werk (tijdelijk) offline te halen of anderzijds onbereikbaar te maken, wanneer de opdrachtgever niet of te laat aan zijn betalingsverplichting voldoet.

Artikel 6 | Aansprakelijkheid
1. Stach Redeker is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd.
2. De aansprakelijkheid van Stach Redeker is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag aan honoraria dat door opdrachtgever aan Stach Redeker op grond van de overeenkomst is betaald.
3. Als de overeenkomst een looptijd heeft langer dan een half jaar, geldt voorts een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden voorafgaand aan de tekortkoming.
4. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
5. De aansprakelijkheid van Stach Redeker voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door Stach Redeker gesloten verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd.
6. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen zes maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Stach Redeker te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.
7. Stach Redeker is niet aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen van derden die hij volgens artikel 5.3 heeft ingeschakeld.
8. Opdrachtgever vrijwaart Stach Redeker voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Stach Redeker ten behoeve van opdrachtgever.
9. Stach Redeker is niet aansprakelijk voor eventuele schendingen van de internetwetgeving, waaronder de GDPR, AVG en de cookiewet.
10. Stach Redeker is niet aansprakelijk voor eventuele schendingen van fair-use-policies of andere voorwaarden van alle andere partijen, inclusief hostingbedrijven.
11. Stach Redeker is niet aansprakelijk voor virusaanvallen, trojans, Denial-of-Service-aanvallen DDoS, wormen of andersoortige programma’s.
12. Stach Redeker is niet aansprakelijk voor content die de opdrachtgever na het afsluiten van de overeenkomst toevoegt aan het gemaakte werk.
13. De uit het bovenstaande voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste schuld van Stach Redeker.

Artikel 7 | Auteursrecht
1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, ontvangt opdrachtgever van Stach Redeker het volledige recht (‘licentie’) ten aanzien van de auteursrechtelijk of anderszins beschermde werken die door de Stach Redeker in de uitvoering van de opdracht worden gemaakt. Het auteursrecht geldt slechts zolang opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen jegens Stach Redeker.
2. Stach Redeker heeft het recht te allen tijde (gedeeltes van) het gemaakte werk opnieuw te gebruiken, te verkopen, of op enige andere manier te verspreiden. De opdrachtgever ontvangt hiervoor geen compensatie, noch hoeft Stach Redeker de naam van de opdrachtgever op het werk te vermelden.

Artikel 8 | WordPress websites en webshops
1. Stach Redeker levert zijn websites en webshops in principe met placeholder- of dummycontent, bijvoorbeeld ‘Lorem Ipsum’, maar is altijd bereid om in plaats hiervan aangeleverde teksten en afbeeldingen te gebruiken, mits binnen redelijke termijn opgestuurd door de opdrachtgever. Als de opdrachtgever binnen redelijke termijn geen eigen teksten en/of eigen afbeeldingen aanlevert, en er niets anders overeengekomen is volgens artikel 2.3, behoudt Stach Redeker zich het recht voor de opdracht c.q. overeenkomst als voltooid te beschouwen.
2. Indien door Stach Redeker licenties in de vorm van abonnementen of andere betaalde services zijn afgesloten om de website of webshop optimaal te laten presteren, behoudt Stach Redeker zich het recht voor deze licenties in te trekken wanneer de opdrachtgever geen lid meer is van het WordPress-netwerk (zie artikel 9).

Artikel 9 | WordPress-netwerk
1. Het WordPress-netwerk (hierna geschreven als: WP-netwerk) van Stach Redeker is een optionele service die wordt aangeboden bij alle webdiensten van Stach Redeker.
2. Een actueel overzicht van de services in het WP-netwerk wordt gepubliceerd op: https://www.stachredeker.nl/beheer/.
3. Stach Redeker behoudt zich het recht individuele prijsafspraken over de kosten van het WP-netwerk met de opdrachtgever te maken.
4. Alle tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast.
5. De eventuele tariefsaanpassing zal voor 1 november van ieder jaar worden medegedeeld ten einde de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen de overeenkomst tijdig op te zeggen, indien deze zich niet kan verenigen met de tariefsaanpassing.
6. Artikel 9.5 is niet van toepassing voor tariefsaanpassing conform het prijs-indexcijfer van het CBS.
7. Het eerste jaar na aanschaf van een volledige website of webshop is het WP-netwerk gratis.
8. Na het eerste (gratis) jaar krijgt de opdrachtgever de mogelijkheid om het WP-netwerk te verlaten, te blijven deelnemen, of te kiezen voor een andere versie van het WP-netwerk.
9. Indien de opdrachtgever kiest om te blijven deelnemen aan het WP-netwerk, volledig of in afgeslankte vorm, gaat deze een contract aan met de looptijd van één kalenderjaar met een opzegtermijn van één maand. Contracten worden automatisch verlengd als de looptijd is verstreken en niet tijdig een opzegging is ontvangen.
10. In het WP-netwerk zitten ook betaalde licenties inbegrepen, zoals beschreven in 8.2. Niet iedere website draait op dezelfde software en heeft dus dezelfde licenties nodig. In sommige gevallen worden daarom andere afspraken gemaakt conform artikel 2.3.
11. Stach Redeker behoudt zich het recht websites en webshops uit het WP-netwerk te verwijderen, wanneer deze niet langer voldoen aan de dan geldende wet- en regelgeving.

Artikel 10 | Hostingdiensten
1. Op de aangeboden hostingdiensten zijn, naast deze Algemene Voorwaarden, ook een fair-usebeleid en aparte set voorwaarden van toepassing. Deze worden gepubliceerd op: https://www.stachredeker.nl/hosting/fair-usebeleid-voorwaarden/.

Artikel 11a | Domeinnamen algemeen
1. Stach Redeker kan, indien gewenst, één of meerdere domeinnamen in naam van de opdrachtgever registreren. Als Stach Redeker een domeinnaam in opdracht registreert, blijft de opdrachtgever eigenaar van de domeinnaam.
2. De prijs ex. btw op jaarbasis voor een domeinnaam is afhankelijk van het gewenste topleveldomein (TLD). Voor .nl geldt: 15,99 euro per jaar.

Artikel 11b | Toevoeging voor generieke topleveldomeinen (gTLD)
1. Naast deze algemene voorwaarden zijn bij de registratie van gTLD’s ook de onderstaande extra voorwaarden van toepassing:
Registrants’ Benefits and Responsibilities (ICANN)
Registrant Educational Materials (ICANN)
2. De tarieven (ex. btw) voor het verlengen van gTLD’s zijn bepaald op:
– .org: 16,99 euro per jaar.
– .com: 16,99 euro per jaar.
3. De tarieven (ex. btw) voor het uit quarantaine halen (redemption period) zijn bepaald op:
– .org: 120 euro.
– .com: 120 euro.
4. Wanneer Stach Redeker als ‘designated agent’ optreedt, dient de opdrachtgever een machtiging te verstrekken om Stach Redeker houderwijzigingen te laten goedkeuren.

Artikel 12 | Ontbinding
1. Ieder der partijen heeft het recht om ingeval van toerekenbare tekortkoming, na deugdelijke ingebrekestelling, de overeenkomst te ontbinden.
2. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van schriftelijke kennisgeving zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn ingeval de andere partij surseance van betaling aanvraagt, faillissement ten aanzien van de andere partij wordt aangevraagd of verleend, de andere partij wordt geliquideerd, of beslag wordt gelegd op een substantieel deel van het vermogen van de andere partij.

Artikel 13 | Rechts- en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Stach Redeker is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter te Almelo.

Scroll naar boven